Προιόντα

Μέχρι σήμερα, η NAK Automation A.E. έχει αναλάβει και διεκπαιρεώσει με επιτυχία σημαντικά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καλύπτοντας όλους τους τύπους πλοίων, σχετικά με:

 • Επισκευή και συντήρηση Maneuvering System κύριας μηχανής
 • Απομακρυσμένη ένδειξη μετρήσεων (πίεσης, θερμοκρασίας, στάθμης, στροφών κ.α.) μηχανοστασίου
 • Διαχείριση και συστήματα αυτοματισμού ηλεκτρομηχανών
 • Μετατροπή εκκινητή μοτέρ από αστέρα ή τρίγωνο σε ομαλό εκκινητή ή σε εκκινητή μεταβολής συχνότητας inverter
 • Κατασκευή και εγκατάσταση οποιουδήποτε AVR
 • Διαχείριση καυστηρα (καύσης, στάθμη ύδατος κ.α.), βαθμονόμηση και έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων
 • Συστήματα ανίχνευσης φωτιάς
 • Ένδειξη θερμοκρασίας, πίεσης και στάθμης φορτίου
 • Διαχείριση φόρτωσης - εκφόρτωσης αντλιών φορτίου – ballast
 • Ένδειξη στάθμης 95 - 98%
 • Αυτόματο σύστημα ελέγχου inert gas
 • Μέτρηση και ανίχνευση επικίνδυνων αερίων
 • Επισκευή ηλεκτρονικών καρτών